שירותים

חברת iSTERN מבית וקסמן גוברין מספקת מגוון רחב של שירותים בכל שלבי הפרויקט החל משלב הייזום, התכנון והביצוע. השירותים האיכותיים שלנו מאפשרים ללקוחותינו לעמוד בייעדי הפרויקטים מבחינת – איכות, לוחות זמנים ותקציב תוך הבנה והתאמת השירותים לצרכי הלקוחות.

שירותינו כוללים:

ניהול תאום תכנון ורישוי:

 • גיבוש פרוגרמה לגבי סטנדרט הבניה והפיתוח כולל ניתוח אופטימיזציה של הפרויקט מבחינה כלכלית ושיווקית.
 • הכנת תקציב הפרויקט. ובהמשך לכל אורך חיי הפרויקט מעקב ועדכון התקציב.
 • הקמת צוות התכנון, לרבות עריכת ההיבטים ההנדסיים של הסכמי ההתקשרות עם המתכננים. בקרה וליווי של המתכננים, בדיקת חשבונות המתכננים ואישורם.
 • סיוע והובלת המתכננים בטיפול בהליכי הרישוי ו/או בהליכים סטטוטוריים במקרה של תכניות מפורטות מול ועדות התכנון והגורמים האחרים הרלוונטיים.
 • קיום ישיבות תאום תכנון קבועות, קביעת מטלות, לוחות זמנים, הכנת פרוטוקולים מהישיבות ומעקב אחר ביצוע המטלות.
 • תיאומים מול רשויות וחברות תשתית תוך ייצוג האינטרסים של היזם.
 • בדיקת התכניות תוך כדי תהליך התכנון ובסיומו. הצעה לפתרונות תכנוניים המותאמים לצרכי הביצוע תוך כדי אופטימיזציה מתמדת של התכנון.
 • בדיקה של המפרטים הטכניים כפי שיוכנו ע"י המתכננים.
 • בחינת חלופות תכנוניות בהתייחס לאיכויות חומרים ולעלויות.
 • בקרת אומדנים.
 • הגדרת פרוגרמת בדיקות והתקשרות מול מעבדת בדיקה.
 • ריכוז כל מסמכי המכרז תוך כדי תהליכי בקרה פנימיים וחיצוניים, לפי הצורך, עד קבלת האישורים הנדרשים לפרסום המכרז ו/או פניות לקבלנים להגשת הצעות מחיר וליווי תהליך המכרז עד בחירת הקבלן הזוכה, חתימה על החוזה והוצאת צו התחלת עבודה.
 • נוסח חוזה קבלן יקבע תוך תאום עם היועץ המשפטי של היזם.
iSTERN מבית וקסמן גוברין - ניהול, תיאום, תכנון ורישוי פרויקטים בבניה
ניהול תהליך התקשרויות מול הקבלן ומכרזים

ניהול תהליך התקשרויות מול הקבלן / מכרזים:

 • גיבוש רשימת קבלנים עם המזמין במקרה של פניה לקבלת הצעות.
 • הפצת החומר הטכני לקבלנים לצורך קבלת הצעות.
 • קיום מפגש מציעים, תדרוך הקבלנים ומתן הבהרות.
 • קבלת ההצעות מהקבלנים, בדיקתן, הכנת חוות דעת מקצועית בקשר להצעות והמלצות.
 • קיום מו"מ מול הקבלנים בשיתוף היזם.
 • בחירת קבלן והכנסתו לביצוע העבודות.
 • בחירת קבלן והכנסתו לביצוע העבודות.
 • עדכון התקציב לפי הצורך והתאמתו להיקף ההתקשרות מול הקבלן.

ניהול בשלב הביצוע:

 • פיקוח הנדסי יום יומי על איכות החומרים ואיכות הביצוע של העבודות.
 • עריכת לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות בתיאום עם הקבלן, ובהמשך מעקב אחר עמידה בלוח הזמנים ועדכונו לפי הצורך.
 • מעקב אחר עמידה במסגרת התקציבית של הפרויקט, עדכון התקציב מעת לעת לפי הצורך.
 • קיום ישיבות תיאום ביצוע קבועות בהשתתפות הקבלן ומתכננים לפי הצורך.
 • ניהול יומני עבודה מול הקבלן.
 • בדיקת חשבונות הקבלן ובדיקת תמחירים לעבודות נוספות ו/או חריגות אם תהיינה.
 • בפרויקטי מגורים, מעקב אחר טיפול הקבלן בשינויי דיירים, הן בקשר לאופי ההנדסי של השינוי והן בקשר לתמחור השינוי בין הקבלן לדייר.
 • קיום סיורי מסירה של העבודות. הכנת רשימות ליקויים ומעקב מול הקבלן אחר ביצוע התיקונים.
 • טיפול מול הקבלן במהלך שנת הבדק וקיום סיור מסירה בסיום שנת הבדק.
ניהול בשלב הביצוע בפרויקטי בניה ותשתית